Leescoördinator

Cursus Open Boek, opleiding leescoördinatorRondleiding door de Boekenberg.

De Boekenberg is van meet af aan betrokken bij het opzetten van een cursus leescoördinator, Jos Walta, adviseur leesbevordering bij de Boekenberg, heeft op initiatief van Stichting Lezen de cursus 'Open Boek' ontwikkeld. Leerkrachten van basisscholen worden geschoold om de taak van leescoördinator op hun eigen school uit te voeren.
Deze taak is erop gericht meer eenheid in het leesonderwijs te brengen vanuit het perspectief van de leesbevordering. Een goed functionerende schoolbibliotheek, met zowel fictie als non fictie, is de spil waar het leesonderwijs om draait.
De cursus bestaat uit vier studiebijeenkomsten van drie uur afgewisseld met huiswerkopdrachten. De slotopdracht van de cursus betreft een plan voor het op een hoger niveau brengen van de leesbevordering op school.

De cursus Open Boek wordt in de Boekenberg gegeven, of op andere locaties op initiatief van de Openbare Bibliotheek. Met ingang van 2010 wordt de cursus ook landelijk verspreid via Stichting Lezen in het kader van het project Kunst van Lezen.

De foto's horen bij de certificaat-uitreiking van de cursusgroep van Biblionova uit Sittard. Een deel van de cursusgroep koos voor de uitreiking in de Boekenberg. Na een rondleiding en een mini-workshop voorlezen/vertellen met Rupsje Nooitgenoeg deelde Paula Wielders de certificaten uit.

Certificaat-uitreiking.Rupsje Nooitgenoeg.Een mini-workshop voorlezen en vertellen.

 

 

 

 

 

 

Bijeenkomst 1: Voorlezers en 'nalezers'

 • Profiel leescoördinator
 • Leesbevordering in het basisonderwijs
 • Soorten boeken en genres
 • Geschiedenis van de jeugdliteratuur

Bijeenkomst 2: Van Pudding Tarzan tot Matilda

 • Drie dimensies van lezen
 • Literaire kenmerken en competenties
 • Stimuleren van leesbeleving: het pizzamodel voor leesbevordering en de werkwijze van Aidan Chambers
 • Specifieke werkvormen voor leesbeleving
 • Leesbevorderingsactiviteiten en de doorgaande leeslijn

Bijeenkomst 3: Nieuwsgierig?

 • Drie categoriën informatieve boeken
 • Een nieuwe aanpak voor leesinteresse: spreekbeurten en werkstukken
 • Specifieke werkvormen
 • De relatie tussen begrijpend lezen en presentaties
 • De relatie tussen Voortgezet Technisch Lezen en leesbevordering 1

Bijeenkomst 4: Een hele bibliotheek voor één boek

 • De relatie tussen Voortgezet Technisch Lezen en leesbevordering 2
 • Moeite met lezen en toch leesplezier
 • De schoolbibliotheek als motor van de leesbevordering
 • Professionalisering en begeleiding van het team
 • Leescultuur op school
 • Schoolleesplan

Cursusdata

Eerstvolgende cursus:   Handboek Leesbevordering
Dinsdag 10 maart 2015
Dinsdag 7 april 2015
Dinsdag 12 mei 2015
Dinsdag 9 juni  2015

Tijd: van 19.00 tot 22.00 uur.
Kosten: € 300,- p.p. inclusief handboek.
Inschrijven.

Vol van Lezen

Opleiding specialist jeugdliteratuur en basisonderwijs


volvanlezenSpecialist jeugdliteratuur en basisonderwijs

Jos Walta, auteur van Open Boek-handboek leesbevordering en Martijn Hensgens onderwijsadviseur en taalspecialist  basisonderwijs bieden een nieuwe opleiding aan die jeugdliteratuur een structurele plek in het basisonderwijs helpt te geven. De opleiding wordt verzorgd vanuit onderwijsadviesbureau Vol van Leren in samenwerking met Stichting Lezen. Tijdens de opleiding leer je hoe kinderboeken functioneel en effectief kunnen aansluiten bij specifieke te leren kennis en vaardigheden naast of in plaats van het reguliere methodische aanbod.

hondweetalleswolfnietsEen andere kijk op lezen en onderwijs
Het onderwijs heeft een sterk technische benadering van het lezen, of het nu gaat om de leestechniek of het begrijpend lezen. Lezen wordt uiteen gehaald in toetsbare deeleenheden die in stapjes kunnen worden aangeleerd en getraind. Lezen kan echter ook een zeer waardevolle bron van leren zijn die het onderwijs verrijkt op een andere, unieke manier.

deduifdienietkonduikenBeelden maken in je hoofd
Lezen helpt kinderen (en volwassenen) “beelden te maken in je hoofd”. Dat is, in een tijd waar alle beelden er al lijken te zijn, een belangrijke vaardigheid. Iedereen die veel leest kent wel de ervaring dat een verfilming van een boek andere beelden laat zien dan de zelf bedachte beelden die ontstonden bij het lezen. Het proces van het omzetten van woorden in beelden dat als vanzelf plaatsvindt in de hersenen terwijl je leest lijkt ook voor de toekomst een belangrijke vaardigheid om tot echte creativiteit te komen.

vulkanen-aardbevingenEen venster op de wereld
Lezen is daarnaast ook een andere manier om over de wereld te leren. Door te lezen kun je  “van binnenuit” meemaken hoe het was, is, of zou kunnen zijn in een bepaalde tijd, situatie, of omgeving. Lezen doet daarbij iets bijzonders. Vooral bij fictie ben je de hoofdpersoon. Nog meer dan bij film kruip je in de huid van een of meer personages in het boek. Nog meer omdat je eigen beelden en gevoelens oproept, daar waar je in een film letterlijk veel meer de toeschouwer blijft.

hoe-ik-per-ongelukTaalverrijking
Een derde belang van lezen is gelegen in de brede taalverrijking die via het lezen plaatsvindt. In boeken is het taalgebruik vaak veel rijker dan in de mondelinge taal die kinderen op school en via televisie en film tegenkomen. Veel lezen is dan ook veruit de allerbeste manier om aan uitbreiding van de woordenschat te werken. Daar kan echt geen expliciete didactiek woordenschat tegenop! Door te lezen krijgen kinderen meer en andere taal tot hun beschikking. Lezen kan daarmee ook een (meer) natuurlijke vorm van taalbeschouwing vormen. Naast de woordenschat wordt ook herkennen van structuurelementen geoefend gewoon door te lezen. Denk aan het wisselen van tijd en plaats, het meeleven met een personage en het uitleggen hoe een personage zich voelt.

nog-een-keerTien bijeenkomsten
In tien bijeenkomsten wordt vanuit veel verschillende invalshoeken en vakgebieden concreet en praktisch getoond hoe de inzet van kinderboeken een meerwaarde kan hebben boven regulier methodisch werken. Daarbij gaat het niet alleen om literatuureducatie maar o.a. ook om technisch en begrijpend lezen, schrijven (stellen), mondelinge taalvaardigheid (o.a. door presenteren), wereldoriëntatie en kunstzinnige vorming.

de-jongen-die-metEigen kennis en vaardigheden
Gedurende de opleiding wordt daarbij gericht gewerkt aan het vergroten van  vaardigheden als voorlezen, vertellen en praten over boeken door effectieve werkvormen en goede vragen. Ook vindt er een stevige verdieping van de eigen kennis ten aanzien van jeugdliteratuur. Iedere bijeenkomst staat een kinderboek centraal. Een boekenpakket vormt een onderdeel van het lesmateriaal.

mijnnaamisninaTheorie én praktijk
Alle onderwerpen worden aangereikt vanuit een praktische benadering. Dat wil zeggen dat de cursist aan de hand van gerichte opdrachten de eigen praktijk nader verkent en toepassingsvaardigheden oefent. Binnen de eigen school wordt zowel het lesprogramma en de methodes die daarbij worden gehanteerd, als het aansluiten op toetsing en het optimaliseren van leerresultaten tegen het licht gehouden. De referentieniveaus en de daaruit voortvloeiende doelen vormen de basis.

hetlandvandegrotewoordfabriekDuurzaam implementeren
Naast de inhoudelijke verdieping is er ook speciale aandacht voor de wijze waarop er binnen een school gericht gewerkt kan worden aan het implementeren van een integraal leesplan. Daarbij is er ook aandacht voor competenties ten aanzien van coaching, presenteren, communiceren en planmatig werken op teamniveau. De opleiding wordt afgesloten met een meesterstuk waarbij vanuit een kinderboek de verschillende toepassingen, werkvormen en leerpunten door de cursist worden uitgewerkt en gepresenteerd. Daarbij moet er een praktische koppeling met de eigen praktijk worden gemaakt.

dissusStart van de opleiding en mogelijkheid tot inschrijven
Bijeenkomsten vinden plaats op woensdagavonden in De Boekenberg in Eindhoven. De kosten bedragen € 2.300,-, dit is inclusief boekenpakket met kinderboeken, studieboeken en een uitgebreide studiemap. We starten 11 februari!
Inschrijven kan door op onderstaande link te klikken.
http://www.volvanleren.nl/?page_id=5284


Boekenbergavonden voor leescoördinatoren

Boekenbergavond Series voor Leren Lezen


hond-weetluna-tovert Op maandag 2 maart 2015 is er een Boekenbergavond over boeken voor Eerste lezers.
Het aanbod aan verfrissende series voor eerste lezers is flink toegenomen. Aantrekkelijke boeken zorgen ervoor dat kinderen sneller de leestechniek onder de knie krijgen.
Behalve serie-boeken, zijn er nieuwe groeiboeken, samenleesboeken, moppenboeken en toneelleesboeken.
Op de informatieavond worden nieuwe uitgaven gepresenteerd en wordt ingegaan op hoe de boeken ingezet kunnen worden.
Ook wordt besproken op welke manieren ouders via de school bij het leesproces betrokken kunnen worden.
De avond is bestemd voor leescoördinatoren en leerkrachten. De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de Boekenberg.

Aanmelden kan telefonisch (040-2456261) of via het contactformulier


kinderboekenweekavond-1kinderboekenavond2014-2kinderboekenavond2014-3De Boekenbergavonden voor leescoördinatoren en leerkrachten zijn speciaal bedoeld om de boekencollecties van scholen aan te vullen. In het kader van de Kinderboekenweek werden de beschikbare boeken overzichtelijk gepresenteerd en toegelicht.
Dit jaar was er weer erg veel belangstelling voor de toelichting op de themaboeken van Feest. De Boekenberglesbrief was extra feestelijk uitgevoerd. 

Leesbeleving: Kinderboekenweek

Vanwege de grote belangstelling waren twee avonden gepland:
Maandag 8 september 2014 van 20.00 tot 22.00 uur
Donderdag 11 september 2014 van 20.00 tot 22.00 uur

De bekroonde boeken van Griffel- en Penseeljury en van de Kinderjury werden besproken. De themaboeken o.a. uit de Boekenberglesbrief werden toegelicht.
De Boekenberglesbrief is op dat moment ook beschikbaar. Daarin wordt voor ieder leerjaar één themaboek voorzien van lessuggesties. Daarnaast wordt er een informatief boek en een bekroond boek uitgewerkt.
Deze Boekenbergavond is uitermate geschikt om boeken voor de kinderboekenweek aan te schaffen.


Workshop boekenkring


De boekenkring is een sterkere werkvorm voor boekpromotie dan de bekende boekbespreking. In een gevarieerd programma met bijdragen van leerkracht en leerlingen worden boeken op allerlei manieren onder de aandacht gebracht. De boekenkring is geschikt voor toepassing in groep 1 t/m 8 van het basis- en speciaal onderwijs. Een boekenkring is een levendige en leuke activiteit om het leesplezier te stimuleren.
In de workshop wordt niet alleen informatie gegeven, maar er wordt ook een boekenkring uitgevoerd.

Bestemd voor: leerkrachten basisonderwijs en andere geïnteresseerden.
Plaats: Kinderboekwinkel de Boekenberg, Kleine Berg 48, Eindhoven.
Datum en tijd: dinsdag 26 mei van 20.00 tot 22.00 uur.
Kosten: € 25,- per deelnemer.
Aanmelden kan telefonisch (040-2456261) of via het contactformulier


Workshop 'Vertel eens...' praten over verhalen


Lezen is meestal een individuele activiteit: ieder maakt zijn eigen beelden bij een (voor)gelezen verhaal. Die beelden passen bij het referentiekader van de lezer. Door erover te praten leren we de leeservaring en interpretatie van anderen kennen. We gebruiken in de workshop een vereenvoudigde versie van de werkwijze van Aidan Chambers.
De werkwijze kan in alle groepen worden toegepast. In groep 1 en 2 sluit die aan bij het interactief voorlezen. In de boekenkring kan de kiem voor Vertel eens... al gelegd worden.

Bestemd voor: leerkrachten basisonderwijs en andere geïnteresseerden.
Plaats: Kinderboekwinkel de Boekenberg, Kleine Berg 48, Eindhoven.
Datum en tijd: dinsdag 2 juni van 20.00 tot 22.00 uur.
Kosten: € 25,- per deelnemer.
Aanmelden kan telefonisch (040-2456261) of via het contactformulier

 
Kinderboekwinkel de Boekenberg Kleine Berg 48 5611 JV Eindhoven Tel: 040-2456261